Man kan velge mellom forskjellige type gravplass. Hva slags grav man skal bestille avhenger mye av om man velger jordbegravelse eller bisettelse med urnenedsettelse.
Det er egne regler for utenbygdsboende vedrørende kostnader for gravplass. Friperioden på 20 år gjelder i den kommunen man bor i.

Frigrav/enkeltgrav

Grav med plass til en kiste. Den er kostnadsfri i 20 år. I slike graver er det på et senere tidspunkt mulig å sette ned urne(r).

Etter 20 år (fredningstid) kan det være mulig med kistegravlegging i en slik grav igjen. Merk at det kan være lenger fredningstid på enkelte gravplasser eller områder på gravplasser.

Festegrav/dobbelt gravsted

Enkeltgrav med en festet (reservert) grav ved siden av. Da kan man bruke graven til to kister. Også i et slikt gravsted er det mulig å sette ned urne(r).

For festegraven må det betales festeavgift, mens graven som brukes er en frigrav i 20 år.

Urnegrav

Gratis i de 20 årene etter at første urne er satt ned.

Navnet minnelund

En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er mulighet til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund sørger gravplassforvaltningen for at det er felles beplantning, og at de etterlatte og besøkende på graven kan sette fra seg blomster og lys. Vi har oversikt over hvilke kirkegårder som har etablert navnet minnelund.

Minnelund/anonym grav

I de fleste kommuner kan urnen settes ned i en felles minnelund, som er et anonymt gravsted. Her kan man ikke sette opp gravminne. Plasseringen av den enkelte urne er ikke kjent for andre enn gravplassmyndigheten og det er ikke anledning til å være tilstede på urnenedsettelsen. Det er ikke festeforhold på anonyme gravlunder. Vi har oversikt over hvor man kan sette ned en anonym urne.