Det finnes ulike seremonityper. Det er de pårørende som velger hvor seremonien skal være. Vanligvis finner seremonien sted 7 – 10 dager etter dødsfallet.

Mange ønsker at seremonien skal reflektere den avdødes liv og det kan være nyttig å tenke gjennom hvilken seremonitype eller markering som best ivaretar de etterlattes behov, og den avdødes ønsker. I Norge finnes flere ulike trossamfunn. Vi er behjelpelig med å planlegge og gjennomføre seremonier i nært samarbeid med de ansvarlige for de enkelte av disse.

I tabellen under kan du lese om de forskjellige seremonitypene.

Kirkelig seremoni

En gravferd i Den Norske Kirke er en form for gudstjeneste. Seremonien uttrykker det grunnleggende i den kristne tro. Mennesket er skapt og elsket av Gud. I gravferdsgudstjeneste takker vi for livet og overgir den døde i Guds hender.

Eksempel på hvordan en kirkelig seremoni kan gjennomføres:

 • Inngangsmusikk (ventemusikk)
 • Klokkeringing
 • Preludium (åpningsmelodi) evt. musikk / solosang
 • Salme
 • Minneord
 • Blomsterhilsener / dikt
 • Musikk / solosang
 • Skriftlesing
 • Salme
 • Andakt/bønn
 • Salme
 • Musikk / solosang (hvis ønskelig)
 • Postludium (følge til grav)
 • Ute ved graven
 • Salme før jordpåkastelsen
 • Velsignelse
 • Salme etter jordpåkastelsen
 • Familien/ presten takker for fremmøtet

Ved begravelse bæres kisten ut under postludiet.
Jordpåkastelse ved graven, kisten senkes, kirkeklokkene ringer.

Humanistisk seremoni

Pårørende som ønsker Humanistisk gravferd gir beskjed til begravelsesbyrået som så tar kontakt med Human-Etisk Forbund. Taleren derfra kan også bistå med forslag om passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien. Seremonien er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Vi hjelper pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord.

Eksempel på hvordan en humanistisk seremoni kan gjennomføres:

 • Inngangsmusikk (ventemusikk)
 • Musikkinnslag
 • Solosang / fellessang
 • Opplesing (dikt eller annet)
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Personlige hilsninger
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Takk for deltagelsen
 • Postludium (utgang)

Dette er et eksempel på bisettelse, hvor den humanistiske seremonien avsluttes inne i seremonirommet. Kisten kan eventuelt bæres ut til ventende bårebil.

Muslimsk seremoni

Muslimsk seremoni ved gravferd er omfattende, og ulike muslimske trossamfunn kan ha ulike skikker ved dødsfall. Felles for dem er viktigheten av renhet i møte med Allah.

Et åpenbart fellestrekk ved muslimenes gravferdsritualer er gjennomføringen av en vaskeseremoni, der den avdødes kropp vaskes og svøpes før begravelsen. Vaskeseremonien utføres primært av den nærmeste familie og innebærer at kroppen vaskes i en bestemt rekkefølge, ledsaget av bestemte bønner som blir uttalt.

Etterpå skal den døde tørkes og påføres parfyme, før avdøde svøpes. Hele kroppen skal være svøpt inn, men det må være tydelig hvor hodet er, fordi den døde skal legges i graven i en bestemt retning. Før den døde begraves skal man be en bønn, bønn for den døde som er et kollektivt påbud i islam.

Hovedtrekk i muslimsk seremoni ved dødsfall:

Vask, svøp, bønn og begravelse.

 • Vaskeseremoni – rituell og grundig vask, avsluttes med parfymering.
 • Avdøde svøpes i hvit bomull og legges i kiste – rituellsvøp med føringer for kvinner og menn.
 • Eventuell syning i nøytralt kapell, i hjemmet eller i moské.
 • Gravferdsseremoni med gravferdsbønn ledet av imamen eller en av familiens menn i moské eller livssynsåpent seremonirom.
 • Kisten føres til gravplassen. Familie og venner bærer kisten med avdøde. Gravlegging med ansiktet mot Mekka.
 • Normalt er det bare menn som følger kisten helt frem til graven.
 • Graven lukkes så snart som mulig. Ofte gjør familien dette selv.

Personlig seremoni, livssynsåpen

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral og regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

I en personlig seremoni bestemmes alt innhold av familien, også hvem som skal forrette under begravelsen / bisettelsen. Familien kan fritt velge å bruke innhold fra den kirkelige liturgien, som for eksempel salmevers.

Personlig seremoni kan kun gjennomføres i tros- og livssynsnøytrale seremonirom.