Det er helt uforpliktende å kontakte og ringe oss.
Vi har telefonvakt hele døgnethele året og du kan ringe oss på 61 33 27 00 om du lurer på noe.

Det vanligste er å kontakte begravelsesbyrået for en samtale så raskt som mulig etter dødsfallet.
Noen tar kontakt før dødsfallet har skjedd for råd og veiledning.

Det er vanligvis familien/avdødes nærmeste som har ansvaret for å begrave sine døde.
Der hvor ingen tar ansvaret for gravferden har kommunen, der avdøde er folkeregistrert,
ansvaret for å sørge for gravferden.
Gravferdslovens § 9 regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.
”Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravferden: ektefelle / samboer som har levd i ekteskapslignende forhold, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.”

Gravferden skal i henhold til loven gjennomføres innen 10 virkedager. Helgedager og helligdager regnes ikke med. Skal avdøde obduseres kan loven fravikes.
Man kan søke gravferdsmyndigheten i kommunen om utsettelse, men dette gis normalt ikke om det ikke foreligger særskilte grunner. Feriereiser er for eksempel ikke en særskilt grunn.

Nei, det er ingen regler som sier at en gravferd må skje i kirka. Gravferden kan skje etter det trossamfunnet avdøde tilhørte eller etter pårørendes ønsker. Vi har oversikt over tilgjengelige seremonirom og gravferdstalere. Det finnes også mindre seremonirom som prester kan medvirke i.

Ja, vi anbefaler at barn deltar i sorgprosessen og deltar i seremonien. Vi kan tilby egne samtaler med barn som skal delta i en seremoni slik at de får god informasjon på forhånd. Et besøk på seremonistedet på forhånd, slik at de kan gjøre seg kjent med rommet, gir barna mer ro i selve seremonien. Vi tilrettelegger dette.

De aller fleste velger å ha en dødsannonse trykt i lokalavisen og nettutgave i det distriktet avdøde bodde.
Man kan velge en ren nettannonsering via våre nettsider. En nettannonse er søkbar og kan deles med familie og venner via sosiale medier.
Man må ikke ha annonse, men det er en tradisjonell og fin måte å opplyse allmenheten om at man har mistet noen i nære relasjon.

Det er vanligvis 6 stykker som bærer kisten.
Det er familien som velger hvem som skal bære. I tillegg til familie kan man velge bærere som har stått avdøde nær.
Det er en fin ting for å ta med de nærmeste aktivt i seremonien.

Bestilling kan gjøres igjennom våre minnesider https://opsahl.vareminnesider.no/, på telefon og/eller gjennom våre leverandører.

En vanlig seremoni varer ca. 45 minutter. Ved flere soloinnslag kan det bli 60 minutter.

Ved en begravelse tar man normalt med blomstene ut til graven og legger de ned på begges sider av graven.
Ved bisettelse bæres blomstene ut etter båren. Har man en eksisterende grav velger mange å gå bort å legge blomstene på graven.
De blomstene som er på kisten følger bilen. Deltakere i seremonien hjelper til med å bære blomstene etter kista.
Man kan også ta med noen oppsatser hjem eller til minnesamværet om man ønsker det.

Man skal som hovedregel gravlegges på den gravplassen man sogner til. Man kan etter søknad få lov til å gravlegges på andre kirkegårder. Dette er det gravferdsmyndighetene på den gjeldende gravplassen som bestemmer.

Det er gravferdsmyndighetene i kommunen som sørger for urnenedsettelsen. De tar kontakt med den som er ansvarlig for gravferden og avtaler tidspunkt for urnenedsettelsen. Dette skal normalt skje innen 6 måneder etter seremonien. Det er vanlig at de aller nærmeste møtes ved urnenedsettelsen, men det er vanligvis ingen organisert seremoni.
Det er ikke lov å beholde urnen med asken selv. Den må settes ned i jord eller spres etter godkjent askespredning. Den kan ikke deles.

Kostnadene på en gravferd varierer etter hvilke ønsker de pårørende har. Vi kan tilrettelegge for en fin og verdig seremoni innenfor de pårørendes økonomi.
Det kan også være at den avdøde er berettiget stønader fra Nav til gravferden. Vi hjelper til med disse søknadene.

Det beste er om regningen belastes avdødes konto eller betales av den som sørger for gravferden.
Betaling kan skje før skifteoppgjøret er ferdig selv om kontoen til avdøde er sperret.
Norske banker vil belaste kontoen mot fremvisning av gravferdsregningen.

Vanligvis sender vi regningen ca. 1 uke etter seremonien med ti dagers forfall.

Ja, spør oss om betalingsutsettelse og delbetalingsavtale.

En del kommuner har kommunale avgifter. Det kan for eksempel være kremasjonsavgift. Vi har oversikt i de forskjellige kommunene. Spør oss.

Dersom avdøde er ubemidlet vil NAV dekke oppad til et beløp eller inntil faktiske utgifter.
Beløpet NAV dekkes reguleres årlig.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad til dekning av utgifter til gravferden. Maksbeløpet som dekkes reguleres årlig.

Dersom båretransport tilsammen blir over 20 km. vil NAV dekke transportkostnadene til avdødes naturlige gravsted. Det trekkes fra en egenandel som de pårørende må dekke selv. Egenandelen reguleres årlig.

Dette er en rettighet alle har og du kan lese mer om det her
Ta kontakt med oss om du lurer på om stønadsordningene gjelder den gravferden du skal ordne.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å undersøke med fagforeninger, begravelseskasser o.l., som utbetaler gravferdsbidrag til sine medlemmer, og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle

Enkelte fagforeninger har en ordning med gravferdsstønad for sine medlemmer.
For å få beløpet utbetalt fordres vanligvis medlemsbok, skifteattest og dødsattest.
Vær oppmerksom på at det i enkelte organisasjoner er en foreldelsesfrist på tre måneder for å kreve gravferdsstønad. Gjenlevendepensjon og barnepensjon fra NAV må man selv søke om.

Ja, vi ordner alt vedrørende gravstein. Salg av nye, inskripsjon, oppussing/rens, sikring og flytting.
Vi er konkurransedyktig på pris og leverer nye steiner direkte fra leverandør. Vi har eget verksted hvor man kan følge prosessen tett om man ønsker det.

Ja, som kunde hos oss kan du få en kostnadsfri kortere rådgivningssamtale med Adv. Helge Heggen Brørby. Han treffes på telefon 90585696. Besøk hans nettside her