Stønader fra NAV

Gravferdsstønad

Man kan ha rett på gravferdsstønad fra NAV.

Er det grunnlag for å søke om støtte kan vi være behjelpelige. Stønaden er behovsprøvd. Med behovsprøvd stønad menes det at stønaden blir avkortet mot formue, tjenestepensjon og lignende som blir utbetalt i måneden etter dødsfallet. Det er den økonomiske stilling som legges til grunn ved beregning av stønadsbeløp ved siste skattemelding. Er det midler igjen etter avdøde som overstiger stønadsbeløpet bortfaller stønaden. For å ha rett til gravferdsstønad må den avdøde ha vært medlem av folketrygden, gravleggingen må være gjennomført og det må ha vært utgifter ved gravferden.

Når den avdøde var under 18 år, blir gravferdsstønaden ikke behovsprøvd.

Transportrefusjon

Ved transport av avdøde er det egen båretransportstønad. Hvis båren med avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km., blir nødvendige utgifter til transport, utover en egenandel, dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt på dødstidspunktet. Boet/familien skal kun betale egenandelen som kommer på fakturaen fra byrået. Båretransportstønaden utbetales til byrået fordi byrået er transportør. Transport til krematoriet ved bisettelse dekkes, så lenge det er over 20 km. til krematoriet.

Det kan noen ganger ta litt tid før man får svar fra NAV på søknader.

 

Disse to stønadene er vi behjelpelig med å søke om.