Seremoni

Gravferdsseremonien er siste avskjed med avdøde, dagen vi tar farvel med en vi er glad i.

De fleste etterlatte har behov for en seremoni, mens andre velger en gravferd uten seremoni. Det er også mulighet for å velge en enkel markering ved kisten, urnenedsettelse eller askespredning.

I Norge holder de fleste gravferd etter Den Norske Kirkes ordning. Det vil si en kirkelig seremoni med et tydelig kristent innhold der kirkens prester forretter seremonien etter kirkens liturgi.

Vi er et livssynsnøytralt begravelsesbyrå og ønsker mennesker av alle trosretninger og livssyn velkommen til oss.

Begravelse brukes om seremonier der kisten bæres til graven etter seremonien. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon og urnenedsettelse. Fellesbetegnelsen er gravferd.

I enkelte tilfeller har den avdøde selv hatt egne ønsker for sin gravferd som selvfølgelig bør respekteres. Samtidig er en gravferd først og fremst for de etterlatte, og det er viktig at deres behov for å ta farvel står i fokus.

Hvis ikke avdøde selv har ytret et ønske om hva som skal skje med legemet etter at man har gått bort, er det opp til de pårørende å bestemme dette. For noen kan dette være et vanskelig valg basert på de etterlattes følelser og skjønn.

Dersom man velger kremasjon er det vanlig at urnen settes ned på en kirkegård. Urnenedsettelsen skal skje innen 6 måneder. Etter søknad kan det gis tillatelse fra fylkesmannen til å spre asken på godkjente steder, for eksempel på åpent hav eller på fjellet. Vi er behjelpelig med å søke om askespredning.

Seremonitype

Det finnes ulike seremonityper. Det er de pårørende som velger hvor seremonien skal være. Vanligvis finner seremonien sted 10 – 12 dager etter dødsfallet. Mange ønsker at seremonien skal reflektere den avdødes liv og det kan være nyttig å tenke gjennom hvilken seremonitype eller markering som best ivaretar de etterlattes behov, og den avdødes ønsker. I Norge finnes flere ulike trossamfunn. Vi er behjelpelig med å planlegge og gjennomføre seremonier i nært samarbeid med de ansvarlige for de enkelte av disse.

En gravferd i Den Norske Kirke er en form for gudstjeneste. Seremonien uttrykker det grunnleggende i den kristne tro. Mennesket er skapt og elsket av Gud. I gravferdsgudstjeneste takker vi for livet og overgir den døde i Guds hender.

Forløp:

 • Inngangsmusikk (ventemusikk)
 • Klokkeringing
 • Preludium (åpningsmelodi) evt. musikk / solosang
 • Salme
 • Minneord
 • Blomsterhilsener / dikt
 • Musikk / solosang
 • Skriftlesing
 • Salme
 • Andakt/bønn
 • Salme
 • Musikk / solosang (hvis ønskelig)
 • Postludium (følge til grav)
 • Ute ved graven
 • Salme før jordpåkastelsen
 • Velsignelse
 • Salme etter jordpåkastelsen
 • Familien/ presten takker for fremmøtet

Ved begravelse bæres kisten ut under postludiet.
Jordpåkastelse ved graven, kisten senkes, kirkeklokkene ringer.

Pårørende som ønsker Humanistisk gravferd gir beskjed til begravelsesbyrået som så tar kontakt med Human-Etisk Forbund. Taleren derfra kan også bistå med forslag om passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien. Seremonien er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Vi hjelper pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord.

Eksempel på hvordan en humanistisk seremoni kan gjennomføres:

 • Inngangsmusikk (ventemusikk)
 • Musikkinnslag
 • Solosang / fellessang
 • Opplesing (dikt eller annet)
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Personlige hilsninger
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Takk for deltagelsen
 • Postludium (utgang)

Dette er et eksempel på bisettelse, hvor den humanistiske seremonien avsluttes inne i seremonirommet. Kisten kan eventuelt bæres ut til ventende bårebil.

Muslimsk seremoni ved gravferd er omfattende, og ulike muslimske trossamfunn kan ha ulike skikker ved dødsfall. Felles for dem er viktigheten av renhet i møte med Allah.

Et åpenbart fellestrekk ved muslimenes gravferdsritualer er gjennomføringen av en vaskeseremoni, der den avdødes kropp vaskes og svøpes før begravelsen. Vaskeseremonien utføres primært av den nærmeste familie og innebærer at kroppen vaskes i en bestemt rekkefølge, ledsaget av bestemte bønner som blir uttalt.

Etterpå skal den døde tørkes og påføres parfyme, før avdøde svøpes. Hele kroppen skal være svøpt inn, men det må være tydelig hvor hodet er, fordi den døde skal legges i graven i en bestemt retning. Før den døde begraves skal man be en bønn, bønn for den døde som er et kollektivt påbud i islam.

Hovedtrekk i muslimsk seremoni ved dødsfall:

Vask, svøp, bønn og begravelse.

 • Vaskeseremoni – rituell og grundig vask, avsluttes med parfymering.
 • Avdøde svøpes i hvit bomull og legges i kiste – rituellsvøp med føringer for kvinner og menn.
 • Eventuell syning i nøytralt kapell, i hjemmet eller i moské.
 • Gravferdsseremoni med gravferdsbønn ledet av imamen eller en av familiens menn i moské eller livssynsåpent seremonirom.
 • Kisten føres til gravplassen. Familie og venner bærer kisten med avdøde. Gravlegging med ansiktet mot Mekka.
 • Normalt er det bare menn som følger kisten helt frem til graven.
 • Graven lukkes så snart som mulig. Ofte gjør familien dette selv.

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral og regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

I en personlig seremoni bestemmes alt innhold av familien, også hvem som skal forrette under begravelsen / bisettelsen. Familien kan fritt velge å bruke innhold fra den kirkelige liturgien, som for eksempel salmevers.

Personlig seremoni kan kun gjennomføres i tros- og livssynsnøytrale seremonirom.